آب شیرین کن (RO)

به منظور پالایش  و تصفیه آب های صنعتی کشاورزی ، شرب و …. مورد استفاده قرار می گیرد .

تصفیه آب به روش اسمز معکوس (RO)

یکی از روشهای برتر برای دستیابی به آب بدون املاح ، استفاده از روش اسمز معکوس یا سیستم های آب شیرین کن RO است . در این روش ، آب با فشار زیاد از یک غشاء نیمه تراوا (ممبران) گذشته و نمکهای محلول آن در غشامی ماند و آب بدون نمک (شیرین ) به دست می آید . مزیت استفاده از این روش نسبت به سایر روشها نظیر تقطیر یا ستون های کاتیونی و آنیونی (دی یونایزر) ، عبارت است از : صرفه اقتصادی ، مصرف انرژی کم ، عدم آلوده سازی محیط زیست ، ایمن بودن آن برای اپراتور سیستم و ……

اسمز معکوس را می توان به مانند عمل صاف کردن در سطح یونی / ملکولی در نظر گرفت . در این روش از یک غشاء نیمه تراوا استفاده می شود . عبور حلال از هر دو جهت در ضخامت غشاء امکان پذیر است ولی یونهای  حل شده نمی توانند از غشاء عبور کنند