(منعقد کننده و کمک منعقد کننده )

ذرات مشکل ساز در آب بایستی از آب حذف شوند ، معمولا دارای بار الکتریکی منفی بوده و مواد منعقد کننده مصرفی در تصفیه آب معمولا دارای بار الکتریکی مثبت هستند که بار منفی ذرات معلق در آب را خنثی نموده و رسوب می دهند. تعداد یون های مثبت بعضی از منعقد کننده ها بیشتر از انواع دیگر است . منعقد کننده ها حاوی یون های سه ظرفیتی مانند آلومینیوم و آهن ۵۰ تا ۶۰ مرتبه از منعقد ککننده ها با یون های دو ظرفیت و ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر ار منعقد کننده های با یون هاییک ظرفیتی موثر تر است

انواع منعقد کننده ها:

آلوم یا بعبارتی هیدروکسید آلومینیوم

نمک های آهن

سولفات آلومینوم

کلرید فریک

سولفات فریک

سولفات فرو

پلسمر های آلومنیوم

پلیمر های کاتیونیک

آلومینات سدیم

سیلیکات سدیم

همچنین بکارگیری از کمک منعقد ها در بهبود فرایند انعقاد و تشکیل درات محکم و بادوام تر و با قابلیت ته نشینی بیشتر در فرایند تصفیه آب خواهد شد و نیز جلوگیری از کاهش حرارت که عمل انعقاد را کند می نماید

سه گروه اصلی کمک منعقد کننده ها عبارنتد از:

سیلیس فعال

عوامل وزنی

پلی الکترولیت