(آنتی اسکلانت )

مواد فعال سطحی هستند که در واکنش های رسوب زایی و ته نشینی از سه طریق ابتدایی مداخله و برهم کنش می کنند.

بازدارندگی در آستانه تشکیل رسوب(Threshold inhibition): آنتی اسکالانت قادر است که محلول هایی فوق اشباع از نمکهای کم محلول را حفظ کند. بدین طریق از ابتدا مانع تشکیل رسوب نمکهای کم محلول می شود.

تغییر و تبدیل و اصلاح کریستال(Crystal modification): آنتی اسکالانت قادر است کریستال ها را از شکل طبیعی خارج کند و یک رسوب غیر چسبنده نرم ایجاد نماید. در سطح میکروسکوپی وقتی یک کریستال شروع به شکل گرفتن کند، گروههای با بار منفی در مولکول آنتی اسکالانت، بار مثبت روی هسته رسوب را جذب میکند و سبب قطع کردن تعادل الکترونیکی که برای تکثیر رشد کریستال نیاز است می شود. وقتی آب با تغییر دهنده های کریستال تصفیه شد، کریستال های رسوب ناهموار به نظر می رسند، عموما بیشتر بیضی شکل اند و کمتر فشرده و بهم چشبیده اند.

پخش کردن یا معلق کنندگی(Dispersion)، توانایی برخی از آنتی اسکالانتها در جذب شدن روی کریستال ها یا ذرات کلوئیدی می باشد و یک بار آنیونی بالایی را القا کردن است که به جدا نگه داشتن کریستال ها می انجامد. همچنین این بار آنیونی بالا، ذراتی را از بارهای آنیونی فیکس شده که در سطح ممبران موجود هستند نیز جدا می کند.

در طول دو قرن گذشته تولید آنتی اسکالانت های جدید اقتصادی ظهور کرده اند، که مواد اولیه فعال آن، بیشتر مخلوط های اختصاصی از پلی اکریلاتها و پلی کربوکسیلاتها با وزن مولکولی مختلف هستند.

فرآیند های محاسباتی ای برای رسوب گذاری که احتمال تشکیل رسوب را نشان می دهند، وجود دارد. استفاده از این نرم افزار های پیش بینی به آنالیز آب و اطلاعات پارامترهای طراحی سیستم وابسته است. یونهای موجود در آب ورودی ، در سراسر RO جمع شده و تغلیظ شده اند، نقطه بالقوه تشکیل بیشترین رسوب ، جریان تغلیظ است. نوع آنتی اسکالانت و میزان مصرفی به آنالیز مواد معدنی در این نقطه بستگی دارد. پیدا کردن نوع و میزان مصرفی آنتی اسکالانت بهینه خیلی مهم است .

لازم به ذکر است آنتی اسکلانت تولیدی شرکت آویژه پالایش البرز در دو نوع قلیایی و اسیدی تولید می شود و بر اساس آنالیز و شرایط آب ورودی پیشنهاد می گردد .