اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼب

( ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۵ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب )

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ

اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۵ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎده (۳) ﻫﻤـﯿﻦ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ و ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ، درﻣـﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،ﻧﯿﺮو،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات ، ﮐﺸﻮر و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

– آب ﺳﻄﺤﯽ : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﺑﻬﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾـﺎ ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ وﺗﺎﻻﺑﻬﺎ

– ﭼﺎه ﺟﺎذب : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻔﺮه ﯾﺎ ﮔﻮداﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب داﺷﺘﻪ وﮐﻒ آن ﺗﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

– ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺟﺬﺑﯽ : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺟـﺬب در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻒ آﻧﻬﺎ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﺴـﺘﺎﯾﯽ ﺣـﺪاﻗﻞ ۳ ﻣﺘـﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

– ﮐﻨﺎر ﮔﺬر : ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺪون ﻋﺒﻮر از ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻞ آن ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .

– ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ : ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۲۴ ﺳـﺎﻋﺘﻪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻓﻮاﺻـﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﻠﯽ :

۱- ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈـﺖ آﻟـﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ .

۲- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی را ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

۳- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘـﺲ از آﺧﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .

۴- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد . در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دارﻧﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی درﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

۵- ﻟﺠﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺒﻞ از دﻓﻊ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖﮔﺮدد .

۶- ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی وارد آﺑﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﮔﺮدد ﮐـﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺧﺘﻼط ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .

۷- ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺑﻮی ﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑـﻮده و ﺣـﺎوی ﮐـﻒ و اﺟﺴـﺎم ﺷـﻨﺎور ﺑﺎﺷﺪ .

۸- رﻧﮓ و ﮐﺪورت ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻇﻮاﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺑﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ را ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .

۹- روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روﺷﻬﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب :

Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

۱۰- اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ و اﯾﻤﻬﻮف ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﭼﺎه ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺸـﻪ ﻫـﺎیﺟﺬﺑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻒ ﭼﺎه ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺸﻪ از ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ۳ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .

۱۱- ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اب را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .

۱۲- رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﺎم ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﯿﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮادآﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

۱۳- اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .

۱۴- اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺎر ﮔﺬر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﮐﻨﺎر ﮔﺬر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﺷـﮑﺎل واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ای ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﺗﻮام ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و آب ﺑـﺎران ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .

۱۵- ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ، اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری ﮔﺮددﺗـﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﯿﺪن آﻟـﻮدﮔﯽ در ﻣﻮاﻗـﻊ اﺿـﻄﺮاری از ﻗﺒﯿـﻞ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮا ﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و … ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد . آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫـﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﻪ دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪول در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ، ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه را در ﺷﻌﺎع ۲۰۰ ﻣﺘﺮی ﺑﯿﺶ از ده درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪول در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠـﺎز ﺧﻮاﻫـد ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ده درﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه ۳- ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد BOD5 و COD را ﺣـﺪاﻗﻞ ۹۰ درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه ۴- درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۳ درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﺷـﻌﺎع ۲۰۰ﻣﺘﺮی ﻣﺤﻞ ورود آن ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه ۵- ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ( ﻧﻤﺎﺗﺪ ) در ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺷﻬﺮی ، در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﯿﺶ ازﯾﮏ ﻋﺪد در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ

ﺷﻤﺎره

ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه

ﺗﺨﻠﯿﻪ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ

mg/1

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه

ﺟﺎذب mg/1

ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی و

آﺑﯿﺎری mg/1

۱

ﻧﻘﺮه

Ag

۱

۰/۱

۰/۱

۲

آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ

Al

۵

۵

۵

۳

آرﺳﻨﯿﮏ

As

۰/۱

۰/۱

۰/۱

۴

ﺑﺮ

B

۲

۱

۱

۵

ﺑﺎرﯾﻢ

Ba

۵

۱

۱

۶

ﺑﺮﯾﻠﯿﻮم

Be

۰/۱

۱

۰/۵

۷

ﮐﻠﺴﯿﻢ

Ca

۷۵

۸

ﮐﺎدﻣﯿﻢ

Cd

۰/۱

۰/۱

۰ /۰۵

۹

ﮐﻠﺮ آزاد

Cl

۱

۱

۰/۲

۱۰

ﮐﻠﺮاﯾﺪ

Cl-

۶۰۰ ( ﺗﺒﺼﺮه ۱)

۶۰۰ ( ﺗﺒﺼﺮه ۲)

۶۰۰

۱۱

ﻓﺮم آﻟﺪﺋﯿﺪ

CH2O

۱

۱

۱

۱۲

ﻓﻨﻞ

C6H5O

H

۱

ﻧﺎﭼﯿﺰ

۱

۱۳

ﺳﯿﺎﻧﻮر

CN

۰/۵

۰/۱

۰/۱

۱۴

ﮐﺒﺎﻟﺖ

Co

۱

۱

۰ /۰۵

۱۵

ﮐﺮم

Cr +6

۰/۵

 

۱

۱۶

ﮐﺮم

Cr +3

۲

۲

۲

۱۷

ﻣﺲ

Cu

۱

۱

۰/۲

۱۸

ﻓﻠﻮراﯾﺪ

F

۲/۵

۲

۲

۱۹

آﻫﻦ

Fe

۳

۳

۳

۲۰

ﺟﯿﻮه

Hg

ﻧﺎﭼﯿﺰ

ﻧﺎﭼﯿﺰ

ﻧﺎﭼﯿﺰ

۲۱

ﻟﯿﺘﯿﻢ

Li

۲/۵

۲/۵

۲/۵

۲۲

ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ

Mg

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰۱

۲۳

ﻣﻨﮕﻨﺰ

Mn

۱

۱

۱

۲۴

ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن

Mo

۰ /۰۱

۰ /۰۱

۲

۲۵

ﻧﯿﮑﻞ

Ni

۲

۲

۲

۲۶

آﻣﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

NH4

۲/۵

۱

۲۷

ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ

NO2

۱۰

۱۰

۲۸

ﻧﯿﺘﺮات ﺑﺮﺣﺴﺐ

NO3

۵۰

۱۰

۲۹

ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺴﻔﺮ

 

۶

۶

 

ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ

ﺷﻤﺎره

ﻣﻮاد آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه

ﺗﺨﻠﯿﻪ آﺑﻬﺎی

ﺳﻄﺤﯽ mg/1

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه

ﺟﺎذب mg/1

ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزی و

آﺑﯿﺎری mg/1

۳۰

ﺳﺮب

Pb

۱

۱

۱

۳۱

ﺳﻠﻨﯿﻢ

Se

۱

۰/۱

۰/۱

۳۲

ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ

SH2

۳

۳

۳

 

 

 

 

 

 

۳۳

ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ

SO3

۱

۱

۱

۳۴

ﺳﻮﻟﻔﺎت

SO4

۴۰۰ ( ﺗﺒﺼﺮه ۱)

۴۰۰ ( ﺗﺒﺼﺮه ۱)

۵۰۰

۳۵

واﻧﺎدﯾﻢ

V

۰/۱

۰/۱

۰/۱

۳۶

روی

Zn

۲

۲

۲

۳۷

ﭼﺮﺑﯽ روﻏﻦ

۱۰

۱۰

۱۰

۳۸

دﺗﺮﺟﻨﺖ

ABS

۱ /۵

۰ /۵

۰ /۵

۳۹

ﺑـــــــــــــــــــــــــــﯽ او دی

BOD

۵

( ﺗﺒﺼﺮه ۳)

۳۰ ( ﻟﺤﻈﻪ ای ۵۰)

۳۰ ( ﻟﺤﻈﻪ ای ۵۰)

۱۰۰

۴۰

ﺳﯽ او ( ﺗﺒﺼﺮه ۳)

COD

۶۰ ( ﻟﺤﻈﻪ ای ۱۰۰)

۶۰ ( ﻟﺤﻈﻪ ای ۱۰۰)

۲۰۰

۴۱

اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ( ﺣﺪاﻗﻞ )

Do

۲

۲

۴۲

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل

TDS

ﺗﺒﺼﺮه ۱

( ﺗﺒﺼﺮه  ۲)

.۴۳

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ

TSS

۴۰ ( ﻟﺤﻈﻪ ای ۶۰)

۱۰۰

۴۴

ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ

SS

۰

 

 

۴۵

پ ﻫﺎش ( ﺣﺪود )

PH

۶/۵-۸/۵

۵-۹

۶-۸/۵

۴۶

ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ

۰

۰

۰

۴۷

ﮐﺪورت ( واﺣﺪ ﮐﺪورت )

۵۰

۵۰

۴۸

رﻧﮓ ( واﺣﺪ رﻧﮓ )

۷۵

۷۵

۷۵

۴۹

درﺟﻪ ﺣﺮارت

T

( ﺗﺒﺼﺮه ۴)

۵۰

ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ )

ﮐﻠﯿﻔﺮم ﮔﻮارﺷـﯽ ( ﺗﻌـﺪاد در ۱۰۰

۴۰۰

۴۰۰

۴۰۰

۵۱

ﮔﻞ ﮐﻠﯿﻔﺮم ( ﺗﻌﺪاد در ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ )

MPN

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۵۲

ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ

( ﺗﺒﺼﺮه ۵)

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!