این سر فصل شامل ۱۱ مقاله می باشد :

۱ . بررسی تصفیه پذیری فاضلاب های صنعتی حاوی نیتروژن بالا به روش SBR در مقیاس پایلوت(متن مقاله در فایل پیوست)

۲ . بررسی روشهای حذف دترجنت از فاضلاب صنعتی صنایع خودروسازی و استانداردسازی آن (متن مقاله در فایل پیوست )

۳ . تصفیه نوشابه سازی (متن مقاله در فایل پیوست )

۴ . تصفیه نشاسته سازی (متن مقاله در فایل پیوست )

۵ . تصفیه نساجی با فرات پتاسیم (متن مقاله در فایل پیوست )

۶ . بررسی قابلیت تصفیه فاضلاب صنایع قندی در سیستم USBF(متن مقاله در فایل پیوست )

۷ . عملکرد بیولوژیکی راکتورچند محفظه ای بی هوازی در تصفیه شیرابه (متن مقاله در فایل پیوست)

۸ . عملکرد راکتور UASB در مقیاس پایلوت در تصفیه شیرابه زباله شهر گرمسیری اهواز (متن مقاله در فایل پیوست )

۹ . بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی (متن مقاله در فایل پیوست )

۱۰ . تصفیه پساب روغن زیتون (متن مقاله در فایل پیوست )

۱۱ . تصفیه پساب الکل (متن مقاله در فایل پیوست )