با توجه به اهمیت موضوع جداسازی ذرات آلاینده در فرایند تصفیه استفاده از سیستم های جداکننده پیشرفته در انتخاب روش مناسب، دغدغه واحد های صنعتی می باشد. سیستم های جداکننده پیشرفته در صنایع مختلف کاربرد اختصاصی داشته و با توجه به سیال پایه که عموما آب یا روغن می باشد قابلیت جداسازی ذرات جامد و سیالات آلوده کمتر را دارد. ارائه بهترین سیستم جداکننده با توجه به نوع فرایند مشتری و میزان آلاینده ها پارامترهای تعیین کننده نوع این سیستم می باشد.

سیستم تصفیه بیولوژیکی
فرآیند تصفیه بیولوژیکی یکی از مؤثرترین روش ها جهت کاهش مواد آلی موجود در فاضلاب ها و پساب ها است. میکروارگانیسم های موجود در لجن فعال، از نوع هوازی یا بی هوازی با مصرف مواد آلی، آلودگی بیولوژیکی فاضلاب را کاهش می دهند.

تصفیه هوازی
در فرآیند تصفیه هوازی، آلودگی های آلی موجود در فاضلاب به دی اکسید کربن و بایومس تبدیل می شوند. این فرآیند بیولوژیکی نیاز به اکسیژن داشته که می تواند از طریق هوادهی به صورت سطحی یا عمیق تأمین گردد.

تصفیه بی هوازی
فرآیند بی هوازی از باکتری ها و میکروارگانیسم های بی هوازی و در غیاب اکسیژن برای حذف آلودگی های آلی استفاده می کند. این فرآیند بیوگازی تولید می کند که می تواند به عنوان سوخت برای تولید برق و با سیستم های گرمایشی استفاده گردند.

از دیگر مزیت های فرآیندهای تصفیه بی هوازی می توان به فضای کم مورد نیاز، هزینه های کم بهره برداری، حجم کم لجن تولید شده که می توان به عنوان کودشیمیایی در کشاورزی استفاده کرد، اشاره نمود.