فرآیند اکسیداسیون پیشرفته به تکنولوژی گفته می شود که در آن از رادیکالهای آزاد هیدروکسیل جهت انجام واکنش های اکسیداسیون استفاده می شود. از کاربردهای این روش می توان به حذف و تخریب آلاینده های سمی اشاره کرد. استفاده دیگر این روش به عنوان پیش تصفیه برای تبدیل آلاینده های غیر قابل تجزیه به ترکیبات قابل تجزیه بیولوژیکی که می تواند به وسیله روش های بیولوژیکی متعارف تصفیه گردد می باشد.